Dokumenty Zastupitelstva obce

Dokumenty ke stažení
Zápis a Usnesení č. 08-2024
Zápis a Usnesení č. 07-2023
Zápis a Usnesení č. 06-2023
Zápis a Usnesení č. 05-2023
Zápis a Usnesení č. 04-2023
Zápis a Usnesení č. 03-2023
Zápis a Usnesení č. 02-2022
Zápis a Usnesení č. 01-2022
Zápis a Usnesení č. 21-2022
Zápis a Usnesení č. 20-2022
Zápis a Usnesení č. 19-2022
Zápis a Usnesení č. 18-2022
Zápis a Usnesení č. 17-2021
Zápis a Usnesení č. 16-2021
Zápis a Usnesení č. 15-2021
Zápis a Usnesení č. 14-2021
Zápis a Usnesení č. 13-2021
Zápis a Usnesení č. 12-2020
Zápis a Usnesení č. 11-2020
Zápis a Usnesení č. 10-2020
Zápis a Usnesení č. 9-2019
Zápis a Usnesení č. 8-2019
Zápis a Usnesení č. 7-2019
Zápis a Usnesení č. 6-2019
Zápis a Usnesení č. 5-2019
Zápis a Usnesení č. 4-2019
Zápis a Usnesení č. 3-2019
Zápis a Usnesení č. 2-2018
Zápis a Usnesení č. 1-2018
Zápis a Usnesení č. 21-2018
Zápis a Usnesení č. 20-2018
Zápis a Usnesení č. 19-2018
Zápis a Usnesení č. 18-2018
Zápis a Usnesení č. 17-2018
Zápis a Usnesení č. 16-2017
Zápis a Usnesení č. 15-2017
Zápis a Usnesení č. 14-2017
Zápis a Usnesení č. 13-2017
Zápis a Usnesení č. 12-2016
Zápis a Usnesení č. 11-2016
Zápis a Usnesení č. 10-2016
Zápis a Usnesení č. 9-2016
Zápis a Usnesení č. 8-2016
Zápis a Usnesení č. 7-2015
Zápis a Usnesení č. 6-2015
Zápis a Usnesení č. 5-2015
Zápis a Usnesení č. 4-2015
Zápis a Usnesení č. 3-2015
Zápis a Usnesení č. 2-2014
Zápis a Usnesení č. 1-2014
Usnesení 17-2014
Zápis 17-2014
Zápis 14-2013
Zápis 13-2013
Usnesení 12-2013
Zápis 11-2013
Usnesení 09-2012
Zápis 09-2012
Usnesení 07-2012
Zápis 07-2012
Zápis 06-2011
Zápis 05-2011
Usnesení 05-2011