Povinné informace, poskytování informací, příjem podání, GDPR

Kontaktní a identifikační údaje

Adresa: Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová

Telefon: 465 586 015

E-mailová adresa: ou@dlouhatrebova.cz

ID datové schránky: 4h9bwsc

IČO: 00580902

DIČ: CZ00580902

č. účtu: 2423471399/0800

Úřední hodiny: Pondělí, středy     08:00 – 12:00   13:00 – 17:00 hodin


Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Kulturní a sociální komise


Obec je zřizovatelem:  Základní a mateřské školy Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí


Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy, jimiž se obec řídí, patří zejména:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dlouhá Třebová.


Poskytování informací, příjem podání

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Dlouhá Třebová má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informaci se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutíinformace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací
PoložkaSazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)bez poplatku
fotokopie nebo výtisk z tiskárnydle skutečně vynaložených nákladů
ostatní nákladydle skutečně vynaložených nákladů

INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ (tzn. na adrese obecního úřadu Dlouhá Třebová, Ústecká 235, Dlouhá Třebová, 56117).

V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rocných číslech a o změně některých zákonů, informujeme občany s trvalých pobytem na ohlašovně – Dlouhá Třebová, Ústecká 235, že oznámení o uložení zásilek a výzvy k vyzvednutí s poučením pro adresáty jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235, kde je možné si je vyzvednout v době úředních hodin, popř. po tel. domluvě na tel. 465 586 015.

Po uplynutí termínu k vyzvednutí zásilky, budou výzvy skartovány. Ostatní zásilky jsou po uplynutí lhůty vráceny zpět Poště Partner Dlouhá Třebová (v prodejně Konzum v Dlouhé Třebové).


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů:

Obec Dlouhá Třebová

sídlo: Ústecká 235, Dlouhá Třebová, 56117, IČ: 00580902, DS: 4h9bwsc, telefon: 465586015, e-mail: ou@dlouhatrebova.cz, úřední hodiny: Pondělí a středa od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

Pověřenec GDPR:

Region Orlicko – Třebovsko, IČO: 70939659, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí.

Odpovědnou osobou, která funkci pověřence pro GDPR vykonává jménem ROT je:

Ing. Jiří Kment, e-mail: kment@irot.cz

v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje:

Mgr. Karel Švercl, e-mail: svercl@irot.cz

úřední hodiny: Pondělí a středa od 09: do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.


Registr oznámení dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nahlížení do registru oznámení dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je možné na základě žádosti podané u obecního úřadu Dlouhá Třebová.


POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Soubory ke stažení
17.01.2024: Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
17.01.2023: Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím v platném znění
14.04.2022: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. ObÚ-Dl.T.90/2022/SE na žádost ze dne 13.04.2022
12.04.2022: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. ObÚ-Dl.T.86/2022/SE na žádost ze dne 11.04.2022
06.01.2022: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. ObÚ-Dl.T.5/2022/SE na žádost ze dne 05.01.2022
06.01.2022: Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
12.01.2021: Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Uveřejněno 21.01.2020: Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 226-2019-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 198-2019-SE
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 242-2018-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 127-2018-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 74-2018-SE
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 218-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 184-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 160-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 157-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 142-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 69-2017-SE
Informace podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-DI.T. 47-2017-SE
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace poskytnutá podle zákona č. 160-1999 Sb. - ze dne 14.10.2016 - č. j. ObÚ-DI.T. 131-2016-ST
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. - 3.2.2016 - č. j. 15-2016-ST
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. - 1.6.2015 - č. j. 94-2015-SE
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106-1999 Sb. - 17.3.2015 - č. j. 100-2015-Z