E-podatelna

Obec Dlouhá Třebová má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů.

Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.
Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese:
Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.zfo, *.xml
Maximální velikost zprávy je stanovena na 8 MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty – při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.


 

Datová schránka Obce Dlouhá Třebová

Obec Dlouhá Třebová má zřízenou Datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Datová schránka je v nepřetržitém provozu.
Datové zprávy lze zasílat na ID schránky: 4h9bwsc
Formáty datových příloh zprávy jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb.
Maximální velikost zprávy je stanovena na 10 MB.